Privacyverklaring

Zielskracht hanteert de wet AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Onze website is: https://www.zielskracht.nl.

Zielskracht, gevestigd op Kruisvoorde 1, 7339 KR Ugchelen, en
eigenaar Christien Heinsius, is verantwoordelijk voor een juiste wijze van
verwerken van uw persoonsgegevens. Zielskracht verwerkt persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Elk gegeven waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden
geïdentificeerd is een persoonsgegeven.
Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel
van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Met welk doel verwerkt Zielskracht persoonsgegevens?
Als je contact met ons opneemt, onze website bezoekt, informatie vraagt,
dan registreert Zielskracht persoonsgegevens van je. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening kwalitatief hoog houden. Zielskracht verwerkt je persoonsgegevens voor het aangaan en de uitvoering van uitvaart overeenkomsten. Zielskracht is verplicht om bepaalde gegevens te verwerken teneinde je aanvraag te kunnen behandelen.

Hoe lang Zielskracht persoonsgegevens bewaart.
Zielskracht Uitvaart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij houden je gegevens in bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Na het uitvoeren van de dienstverlening houden wij je gegevens alleen met jouw instemming in bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is. Ook houden wij je gegevens in ons bezit als daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

Delen van persoonsgegevens met derden en analyseren van de website.
Zielskracht verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de uitvaartverzorging, of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld het doen van aangifte van overlijden. Zielskracht analyseert de bezoeken van de website, waaronder het IP adres van bezoekers. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zielskracht gebruikt deze informatie om de werking van de website optimaal te houden. Deze gegevens zijn al geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens mondeling en of schriftelijk kenbaar maken of sturen naar info@zielskracht.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zielskracht heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.